Registrace uchazeče o zaměstnání

1. Základní údaje
2. Přihlašovací údaje
4. Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti travelojobs.com, s.r.o. a podmínky užívání elektronického systému k vyhledávání práce v cestovním ruchu.

1. Úvodní ustanovení

1.1.Společnost travelojobs.com.s.r.o. vydává tyto obchodní podmínky dle par. 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění /dále jen Všeobecné obchodní podmínky/.

1.2.Všeobecné obchodní podmínky společnosti travelojobs.com,s.r.o. upravují všechny obchodní vztahy do nichž společnost travelojobs.com.s.r.o. vstupuje v souvislosti s užíváním elektronického systému, včetně obchodních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a poradenství v obchodní činnosti.

1.3.Elektronický systém společnosti travelojobs.com,s.r.o. je určen pro právnické i fyzické osoby, pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty pracující nebo hledající práci v cestovním ruchu. Přestože, se jedná o elektronický systém a bude používán používán i mimo území České Republiky, případné spory vzniklé v souvislosti se Všeobecnými obchodními podmínkami se budou řešit dle platných právních předpisů České Republiky.

2. Právní vztahy

2.1. Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny Všeobecným obchodními podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi travelojobs.com,s.r.o. a třetí osobou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a zákona č. 40/1964 b., Občanského zákoníku a dale zákona č. 101/2000 O ochraně osobních údajů a zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.2. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Definice použitých pojmů

Elektronický systém společnosti travelojobs.com,s.r.o.:
je internetová stránka určená specificky k zadávání nabídek práce a vyhledávání práce v cestovním ruchu a vkládání životopisů, profesně týkajících se cestovního ruchu.

Poskytovatel elektronického systému:
Společnost travelojobs.com.,s.r.o. je výhradním poskytovatelem a provozovatelem elektronického systému travelojobs.com (dále jen poskytovatel).

Užívání elektronického systému travelojobs.com
K užívání elektronického systému je nutná registrace, kterou je podmíněné využívání funkcí a programových balíčků nabízených na stránkých travelojobs.com. Odpovídat na nabídku práce je možné i bez registrace. Registrace je zdarma.

Zaměstnavatel
Právnická nebo fyzická osoba zaregistrovaná na internetových stránkách travelojobs.com jako zaměstnavatel, je fyzická nebo právnická osoba nabízející práci v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, průvodcovství, dopravě nebo gastronomii.

Zájemce o zaměstnání
Fyzická osoba, která po registraci zveřejní svůj profesní životopis na stránkách travelojobs.com, jejich prostřednictvím hledá práci v cestovním ruchu, hotelnictví, průvodcovství, dopravě nebo gastronomii.

Návštěvník
Fyziká osoba, hledající práci v cestovním ruchu, hotelnictví, průvodcovství, dopravě nebo gastronomii.a rozhodne se odpovědět na nabídku práce, uveřejněné na stránkách travelojobs.com. Pro odpověd na nabídku práce není nutná registrace návštěvníka. Bez registrace, ale návštěvník nemůže využívat jiných služeb stránky travelojobs.com

4.Přehled služeb poskytovatele

4.1. Služby pro zaměstnavatele:
inzerce pracovních pozic, administrace vlastní inzerce, hlídací pes na vhodné kandidáty, nahlížení do databáze životopisů, přímé kontaktování uchazeče o zaměstnání. V režimu jakéhokoliv balíčku, kromě balíčku PROMO, může zaměstnavatel svou inzerci editovat, aktivavovat nebo deaktivovat. Zaměstnavatel take může využít funkce topování a vždy po 14 dnech umístit svůj inzerát opět na přední pozice,aby byl dobře viditelný.

4.2. Služby pro zájemce o zaměstnání:
vládání životopisů a jejich administraci, prohlížení nabídky práce, přímé kontaktování zaměstnavatele

4.3. Prohledávání databáze životopisů
Poskytovatel je vlastníkem datábaze životopisů zájemců o zaměstnání v cestovním ruchu, hotelnictví, průvodcovství, dopravě nebo gastronomii.a umožňuje přístup k jejich údajům formou prohlížení životopisů za účelem nabídky práce.

4.4. Reklamní služby na stránkách poskytovatele
Zaměstnavatel se může v rámci speciální nabídky zviditelnit umístěním banneru své společnosti. .Zaměstnavatel má také možnost zviditelnit svoji společnost formou PR článků.

5. Pravdivost prezentovaných informací

5.1. Zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání se zavazují prezentovat prostřednictvím elektronického systému poskytovatele výhradně pravdivé informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani poskytovateli.

5.2. Zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání se zavazují prezentovat prostřednictvím elektronického systému poskytovatele informace dsotatečné jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

5.3. Za pravdivost prezentovaných informací je odpovědný zaměstnavatel a uchazeč o zaměstnání , který tyto informace vložil do elektronického systému travelojobs.com. Zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost travelojobs.com, s.r.o. uchovávala o zápisu dat na webové stránky travelojobs.com vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání.

5.4. Zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu se zaměstnavatelem nebo uchazečem o zaměstnání vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání webové stránky travelojobs.com zaměstnavatelem nebo uchzečem o zaměstnání, který uvedl nepravdivé informace.

5.5. Zaměstnavatel či uchazeč o zaměstnání souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

6. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1.Na stránkách travelojobs.com mohou být umíštěny pouze nabídky práce a životopisů vztahující se k cestovnímu ruchu, hotelnictví, průvodcovství, dopravě nebo gastronomii.

6.2. Nabídka práce a životopisů se týká pouze práce v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, ubytovacích zařízeních, gastro zařízeních, dopravních agentur, průvodcovských soužbách a další podobné.

6.3. travelojobs.com, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci , která je:

  • v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy,
  • má sexuální podtext, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně orientovaných nabídek,
  • ve kterých klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro uživatele,
  • všeobecných a obchodních informací o produktech klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády/ “…. za odměnu udělám”…./, které mají charakter reklamy
  • informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí
  • informací, které mohu poškodit dobré jméno či pověst poskytovatele nebo jiných fyzických či právnických osob,
  • přímých internetových odkazů na pracovní pozice klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele k jejich registraci
6.4. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením par.5 odst.1 písm.c zákona č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel je oprávněna upozornit zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání na rozpor s podmínkami užívání webových stránek travelojobs.com, a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit a to i bez souhlasu zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání.

6.5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za odpovědi uchazečů o zaměstnání a nabídku práce.

6.6. V případě poskytování služby “ Prohledávání databáze životopisů” není zaměstnavatel oprávněn používat jakékoliv systémy, které umožňují při prohlédávání databaze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení elektronického systému travelojobs.com,s.r.o. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizovaného zpracování dat při prohledávání databáze životopisů je považováno za porušení podmínek užívání elektronického systému travelojobs.com,s.r.o.

7. Nakládání s osobními údaji uvedenými v databázi CV

7.1.Zaměstnavatel je povinen provést příslušná opatření vedoucí k ochraně dat z databáze životopisů před jejich zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů.

7.2.Zaměstnavatel je oprávněn nakládat s daty získanými z databáze životopisů pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa v cestovním ruchu.

7.3. Zaměstnavatel není oprávněn zpřístupnit životopis třetí osobě bez předchozího souhlasu společnosti travelojobs.com.s.r.o., nebo fyzické osoby, o jejíž životopis se jedná.

8. Podmínky zobrazení inzerce

8.1. Uchazeč o zaměstnání i zaměstnavatel zadávají data v elektronické podobě.

8.2. Nová nabídka práce zaměstnavatele podléhá schválení poskytovatele, která proběhe maximálně do 24 hodin nebo do následujícího pracovního dne.

8.3. Po registraci má zaměstnavatel možnost vybrat si jeden z aktuálních inzertních balíčků. Aby mohl zaměstnavatel plně využívat služeb portálu travelojobs.com musí si zvolit inzertní balíček a jemu odpovídající služby. Pokud si zaměstnavatel zvolí balíček s PR článkem, PR článkem se rozumí takový, který bude zveřejněn na stránkách Travelojobs.com a po dobu jednoho měsíce bude umístěn viditelně na jednom z prvních top míst na stránce. Pokud by měl zaměstnavatel zájem o vytvoření speciálního PR článku na míru, tato služba se zpoplatňuje částkou 5000 Kč za PR článek. U všech vybraných balíčků s výjimkou balíčku Mini se jedná o neomezenou inzerci v časovém rámci trvání balíčku, viz ceník. Balíček Mini umožňuje aktivaci pouze jedné pracovní pozice ve stejném čase během doby trvání balíčku.

8.4. Uchazeč o zaměstnání vkládá po registraci neomezený počet životopisů zdarma, pouze pokud by měl zájem svůj životopis zvýraznit, tak tato služba bude zpoplatněna. Poskytovatel má možnost odmítnout uveřejnění nebo následné stažení životopisu, pokud by neodpovídal účelu a zaměření stránek travelojobs.com, a dale odporoval dobrým mravům.

9. Uzavření smlouvy

9.1. Smlouva mezi poskytovatelem a uchazečem o zaměstnání a poskytovatelem a zaměstnavatelem vzniká registrací.

9.2. Uchazeč o zaměstnání i zaměstnavatel uzavřením smlouvy souhlasí:

  1. se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., pro potřeby poskytovatele
  2. s obsahem Všeobecných obchodních podmínek
  3. respektování technických možností media internet a elektronického systému poskytovatele

10. Fakturace a odměna

10.1. Za poskytnuté služby náleží poskytovateli odměna dle platného ceníku.

10.2.Odměna je splatná na základě daňového dokladu- faktury. Služba se aktivuje po připsání finančních prostředků na účet společnosti travelojobs.com,s.r.o..

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. poskytovatel je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:

11.2. podklady dodané zaměstnavatelem nebo uchazečem o práci jsou v rozporu s dobrými mravy

11.3. zaměstnavatel požaduje prezentování informací na webových stránkách travelojobs.com, které jsou v rozporu s účelem stránek - nabídka práce v cestovním ruchu.

11.4. Zaměstnavatel a uchazeč o práci mají nárok odstoupit od smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. V případě členství ze strany zaměstnavatele s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která bude sdělena písemně, nebo emailem poskytovateli.

11.5, Zaměstnavatel má právo odstoupit od smlouvy s poskytovatelem, pokud došlo k úplnému přerušení služeb ze strany poskytovatele po dobu delší než je 7 pracovních dnů.

12.Zánik smlouvy

12.1. Zaměstnavatel zaregistrováním na portále travelojobs.cz, má účet časově neomezen. Uplynutím doby platnosti balíčku, vyprší i daná inzerce. Zaměstnavatel může kdykoliv využít možnosti dalšího objednání balíčku a pokračovat v inzerci.

13. Odpovědnost za škodu

13.1. Poskytovatel je povinnen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelené technické vady na straně na jeho straně.

13.2. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé prokazatelně v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení webových stránek travelojobs.com. Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení objednávky a ke které došlo bez zavinění poskytovatele, pokud chyba nebyla způsobena jeho chybou nebo nedbalostí. Jestliže nastane tento stav, poskytovatel musí bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele nebo uchazeče o práci o této situaci. Nebude- li dohodnuto jinak, bude poskytovatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností, aby dosáhla smluveným závazkům.

13.3. Odpovědnost poskytovatele za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem a mezi poskytovatelem a uchazečem o práci je omezena načástku uhrazenou zaměstnavatelem za služby na základě smlouuvy. Poskytovatel není povinnen hradit zaměstnavateli škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

14.Korespondenční a fakturační údaje

travelojobs.com,s.r.o.
Rytířská 4
Praha 1 – Staré Město
110 00
IČ: 01440454

15. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem a poskytovatelem a uchazečem o práci se řídí vždy Všeobecnými podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.