Kontaktní informace

Tolstého 16
Jihlava, 586 01

Telefon: +420 567 141 111
Web: www.vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava - Katedra cestovního ruchuProč sem?

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. VŠPJ je pevnou součástí systému terciárního vzdělávání v České republice. 


Studium

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá škála bakalářských oborů odpovídá na potřeby regionu a je v souladu s názvem školy.Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou týdenní až celosemestrální praxe. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.) i možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory.

Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

Charakteristika studijního oboru Cestovní ruch

Studijní obor Cestovní ruch Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Budete připraveni k řešení standardních oborových situací na střední úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání v cestovním ruchu (cestovních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení, informačních center atd.) i ve veřejné správě.

Nabízené specializace cestovního ruchu

- Podnikání v cestovním ruchu
- Šetrné formy cestovního ruchu
- Management volného času
- Lázeňství a wellness
- Veřejná správa v cestovním ruchu
- Kulturní cestovní ruch
- Informační systémy v cestovním ruchu


Co budete umět po absolvování?


- Vypracovat podnikatelský záměr na základě analýzy nabídky a poptávky na trhu,
- plánovat činnosti, sestavovat rozpočet a vyhodnocovat dosažené ekonomické výsledky podniku (včetně 
  daňové problematiky),
- aplikovat strategické i operativní marketingové řízení a řízení kvality v oblasti cestovního ruchu,
- používat současné informační, komunikační a rezervační technologie při poskytování služeb cestovního ruchu,
- na základě zadání vytvořit a realizovat kompletní produkt cestovního ruchu (včetně produktu destinace),
- vykonávat práci průvodce cestovního ruchu nebo delegáta cestovní kanceláře,
- analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace a navrhnout a prezentovat možnosti      
  udržitelného cestovního ruchu destinace,
- aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
- aktivně požívat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Praxe a výzkum

VŠP Jihlava je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy